การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.๒๕๔๐, ขอเชิญร่วมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อปท.เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องตามข้อสังเกต ของ สตง." ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
จำนวนข่าวทั้งหมด ๑,๖๔๒ รายการ
 
หัวข้อข่าว
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 108 ปัญหาด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่าย การพัสดุของ อปท.
๐๓ ส.ค. ๕๙
๓๙๗
  ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๗ ก.ค. ๕๙
๑๔๕
  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ
๒๒ ก.ค. ๕๙
๑๙๘
  ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชเมืองสิงหนคร
๑๕ ก.ค. ๕๙
๑๗๓
  โครงการอบรม การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
๑๔ ก.ค. ๕๙
๑๙๑
  ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ
๑๓ ก.ค. ๕๙
๒๓๘
  โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
๑๑ ก.ค. ๕๙
๘๙
  โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๙ มิ.ย. ๕๙
๒๑๑
  รับสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของประเทศอินเดีย (ITEC,TCS)
๑๔ มิ.ย. ๕๙
๒๑๙
  1.ไฟล์ตัวอย่าง PM อปท
๑๓ มิ.ย. ๕๙
๑,๓๙๔
  2.ร่างพจนานุกรมสมรรถนะ อปท
๑๓ มิ.ย. ๕๙
๙๘๙
  3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อปท
๑๓ มิ.ย. ๕๙
๙๒๖
  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
๑๐ มิ.ย. ๕๙
๑๓๖
  PM ในระบบแท่ง อปท.
๑๐ มิ.ย. ๕๙
๖๗๓
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล (นายประยูร สิกะพันธ์ ปลัด อบต.ทุ่งหมอ)
๐๖ มิ.ย. ๕๙
๔๐๓
  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๘ และ ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๕๙)
๓๐ พ.ค. ๕๙
๑๗๘
  ขอเชิญให้เกีรติเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในงาน Thailand Domestic MICE Mart 2016
๒๓ พ.ค. ๕๙
๑๘๓
  เจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑๙ พ.ค. ๕๙
๒๐๘
  รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
๑๖ พ.ค. ๕๙
๓๕๐
  เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
๑๖ พ.ค. ๕๙
๘๓

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»