ให้ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ส่งรายชื่อเพื่อให้จังหวัด ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  การรายงานข้อมูลโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ขอให้ อปท. ส่งรายงานเป็นไฟล์ PDF  มายัง E-mail : sk-local-yn@hotmail.com เร่งรัดการรายงานผลรายได้ของอปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง   การตั้งงบประมาณสนับสนุนงบประมาณโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต    
 
   
  • assignment อะไซ'เมินทฺ (N) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • volunteer วอล'เลินเทียร์ (N) ทหารอาสา,อาสาสมัคร,ผู้สมัคร
  • satisfaction แซททิสแฟค'เชิน (N) ความพอใจ,การทำให้พอใจ
  • admit แอสดมิท' (VT. , VI) ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ
  • Performance เพอฟอม'เมินซฺ (N) การกระทำ,การปฏิบัติงาน,การดำเนินการ,การทำให้บรรลุผลสำเร็จ