X ปิด
 
   
  • neighbor เน-เบอะ (n.) ผู้ที่อยู่ข้างๆ, เพื่อนบ้าน, สิ่งข้างเคียง
  • development ดิเวล'เลิพเมินทฺ (n.) ความก้าวหน้า การพัฒนา พัฒนาการ วิวัฒนาการ ภาวะที่ค่อยๆปรากฎชัดขึ้น
  • challenge แชล'ลินจฺ (n.) การท้าทาย สิ่งที่ท้าทาย
  • integration อันทะเกร'เชิน ( n.) การรวมกันเป็นก้อนหรือกลุ่ม, การผสมกัน,การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
  • dentist เดน'ทิสทฺ (n.) ทันตแพทย์,หมอฟัน