จัดสัมมนาเรื่อง "ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ฉลาดอยู่" ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมรอง ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ มารดา ของนายสมคิด ทองเจริญ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถ.จ.สงขลา


ถึง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  สำนักงานเทศบาล  และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งโดย : -          ประจำวันที่ : 4 มีนาคม 2559

 

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ

ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ดู : 13)
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ(ดู : 97)
ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชเมืองสิงหนคร(ดู : 109)
โครงการอบรม การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(ดู : 112)
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ(ดู : 156)

ดูข่าวทั้งหมด