การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.๒๕๔๐, ขอเชิญร่วมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อปท.เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องตามข้อสังเกต ของ สตง." ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ มารดา ของนายสมคิด ทองเจริญ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถ.จ.สงขลา


ถึง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  สำนักงานเทศบาล  และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งโดย : -          ประจำวันที่ : 4 มีนาคม 2559

 

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 108 ปัญหาด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่าย การพัสดุของ อปท. (ดู : 398)
ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ดู : 145)
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ(ดู : 198)
ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชเมืองสิงหนคร(ดู : 174)
โครงการอบรม การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(ดู : 191)

ดูข่าวทั้งหมด