จัดสัมมนาเรื่อง "ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ฉลาดอยู่" ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมรอง ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรง


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว"

(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙)โดย : -          ประจำวันที่ : 2 มีนาคม 2559

 

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ

ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ดู : 51)
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ(ดู : 117)
ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชเมืองสิงหนคร(ดู : 125)
โครงการอบรม การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(ดู : 127)
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ(ดู : 182)

ดูข่าวทั้งหมด