จัดสัมมนาเรื่อง "ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ฉลาดอยู่" ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมรอง ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยโดย : -          ประจำวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ

ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ดู : 48)
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ(ดู : 115)
ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชเมืองสิงหนคร(ดู : 123)
โครงการอบรม การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(ดู : 126)
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ(ดู : 178)

ดูข่าวทั้งหมด