จัดสัมมนาเรื่อง "ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ฉลาดอยู่" ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมรอง ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
 
หัวข้อ
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ
22 ก.ค. 59
84
  ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชเมืองสิงหนคร
15 ก.ค. 59
95
  โครงการอบรม การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
14 ก.ค. 59
104
  ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ
13 ก.ค. 59
143
  โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
11 ก.ค. 59
63
  โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
29 มิ.ย. 59
166
  รับสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของประเทศอินเดีย (ITEC,TCS)
14 มิ.ย. 59
194
  1.ไฟล์ตัวอย่าง PM อปท
13 มิ.ย. 59
1297
  2.ร่างพจนานุกรมสมรรถนะ อปท
13 มิ.ย. 59
937
  3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อปท
13 มิ.ย. 59
871
  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
10 มิ.ย. 59
125
  PM ในระบบแท่ง อปท.
10 มิ.ย. 59
617
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล (นายประยูร สิกะพันธ์ ปลัด อบต.ทุ่งหมอ)
6 มิ.ย. 59
377
  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๘ และ ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๕๙)
30 พ.ค. 59
150
  ขอเชิญให้เกีรติเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในงาน Thailand Domestic MICE Mart 2016
23 พ.ค. 59
166
  เจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
19 พ.ค. 59
188
  รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
16 พ.ค. 59
329
  เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
16 พ.ค. 59
74
  งานวันเต่าโลก (World Turtle Day 2016)
16 พ.ค. 59
146
  ขอประชาสัมพันธ์อัตราตำแหน่งว่าง ตั้งแต่ช่วงเดือน มิถุนายน 2559 จำนวน 4 ตำแหนง ของ อบต.คูขุด
13 พ.ค. 59
351

»ข้อมูลทั้งหมด 1,640 รายการ