• ปรับขนาด
    ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
1
 
หัวข้อ
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้
25 ต.ค. 59
97
  สอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองควนลัง
18 ต.ค. 59
384
  เปลี่ยนแปลงวันเวลาเข้าเฝ้าผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย
17 ต.ค. 59
58
  สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘
10 ต.ค. 59
88
  มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2559
3 ต.ค. 59
152
  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ
19 ก.ย. 59
126
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 108 ปัญหาด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่าย การพัสดุของ อปท.
3 ส.ค. 59
1031
  ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 ก.ค. 59
333
  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ
22 ก.ค. 59
346
  ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชเมืองสิงหนคร
15 ก.ค. 59
237
  โครงการอบรม การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
14 ก.ค. 59
249
  ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ
13 ก.ค. 59
386
  โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
11 ก.ค. 59
126
  โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
29 มิ.ย. 59
275
  รับสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของประเทศอินเดีย (ITEC,TCS)
14 มิ.ย. 59
295
  1.ไฟล์ตัวอย่าง PM อปท
13 มิ.ย. 59
1529
  2.ร่างพจนานุกรมสมรรถนะ อปท
13 มิ.ย. 59
1101
  3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อปท
13 มิ.ย. 59
991
  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
10 มิ.ย. 59
169
  PM ในระบบแท่ง อปท.
10 มิ.ย. 59
729