การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.๒๕๔๐, ขอเชิญร่วมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อปท.เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องตามข้อสังเกต ของ สตง." ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
 
หัวข้อ
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 108 ปัญหาด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่าย การพัสดุของ อปท.
3 ส.ค. 59
399
  ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 ก.ค. 59
146
  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ
22 ก.ค. 59
199
  ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชเมืองสิงหนคร
15 ก.ค. 59
175
  โครงการอบรม การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
14 ก.ค. 59
191
  ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ
13 ก.ค. 59
238
  โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
11 ก.ค. 59
89
  โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
29 มิ.ย. 59
211
  รับสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของประเทศอินเดีย (ITEC,TCS)
14 มิ.ย. 59
219
  1.ไฟล์ตัวอย่าง PM อปท
13 มิ.ย. 59
1394
  2.ร่างพจนานุกรมสมรรถนะ อปท
13 มิ.ย. 59
989
  3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อปท
13 มิ.ย. 59
926
  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
10 มิ.ย. 59
136
  PM ในระบบแท่ง อปท.
10 มิ.ย. 59
673
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล (นายประยูร สิกะพันธ์ ปลัด อบต.ทุ่งหมอ)
6 มิ.ย. 59
405
  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๘ และ ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๕๙)
30 พ.ค. 59
178
  ขอเชิญให้เกีรติเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในงาน Thailand Domestic MICE Mart 2016
23 พ.ค. 59
183
  เจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
19 พ.ค. 59
208
  รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
16 พ.ค. 59
350
  เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
16 พ.ค. 59
83

»ข้อมูลทั้งหมด 1,642 รายการ