โครงการท้องถิ่นสงขลา ใส่ใจความสะอาด เพื่อเมืองสวยน้ำใส วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) รายงานภายในวันที่ 12 พ.ค. 2559, การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๕๙ (LPA)
 
หัวข้อ
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  ขอเชิญให้เกีรติเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในงาน Thailand Domestic MICE Mart 2016
23 พ.ค. 59
25
  เจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
19 พ.ค. 59
55
  รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
16 พ.ค. 59
149
  เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
16 พ.ค. 59
29
  งานวันเต่าโลก (World Turtle Day 2016)
16 พ.ค. 59
32
  ขอประชาสัมพันธ์อัตราตำแหน่งว่าง ตั้งแต่ช่วงเดือน มิถุนายน 2559 จำนวน 4 ตำแหนง ของ อบต.คูขุด
13 พ.ค. 59
200
  ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๙
12 พ.ค. 59
55
  ขอเชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4 พ.ค. 59
85
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
22 เม.ย. 59
799
  แบบปรับเงินเดือนครู
21 เม.ย. 59
883
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 เม.ย. 59
173
  ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ
20 เม.ย. 59
188
  ตัวอย่างเอกสารคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษ ครูผู้ดูแลเด็ก
11 เม.ย. 59
238
  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 เม.ย. 59
533
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบ
30 มี.ค. 59
671
  หลักเกณฑ์ในการของบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ และตำบลทั่วประเทศ
29 มี.ค. 59
133
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PM) ท้องถิ่น
29 มี.ค. 59
588
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคลในศูนย์พัฒนาเด็กฯ
28 มี.ค. 59
145
  เตรียมการป้องกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
25 มี.ค. 59
124
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
23 มี.ค. 59
119

»ข้อมูลทั้งหมด 1,626 รายการ