1. อำเภอเมือง
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เทศบาลตำบลพะวง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง
 
2. อำเภอระโนด
เทศบาลตำบลบ่อตรุ
เทศบาลตำบลปากแตระ
องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ
องค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
องค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสน
องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน
   
3. อำเภอควนเนียง
เทศบาลตำบลควนเนียง
เทศบาลตำบลบางเหรียง
องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
   
4..อำเภอสะบ้าย้อย
เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย
เทศบาลตำบลท่าพระยา
องค์การบริหารส่วนตำบลเปียน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ
องค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี
องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย
องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
   
5. อำเภอสิงหนคร
เทศบาลตำบลชะแล้
องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ
องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ
เทศบาลเมืองม่วงงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
   
6. อำเภอหาดใหญ่
เทศบาลเมืองควนลัง
เทศบาลเมืองคอหงส์
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
เทศบาลตำบลคูเต่า
เทศบาลตำบลน้ำน้อย
เทศบาลตำบลบ้านไร่
เทศบาลตำบลพะตง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
   
7. อำเภอสะเดา
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
เทศบาลเมืองสะเดา
เทศบาลตำบลคลองแงะ
เทศบาลตำบลสำนักขาม
องค์การบริหารส่วนตำบลปาดังเบซาร์
องค์การบริหารส่วนตำบลพังลา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ
   
   
8. อำเภอนาทวี
เทศบาลตำบลนาทวี
เทศบาลตำบลนาทวีนอก
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู
องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ
   
9. อำเภอนาหม่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
   
10. อำเภอจะนะ
เทศบาลตำบลจะนะ
เทศบาลตำบลบ้านนา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย
องค์การบริหารส่วนตำบลแค
องค์การบริหารส่วนตำบลคู
องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทับ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ
 
11. อำเภอคลองหอยโข่ง
เทศบาลตำบลโคกม่วง
เทศบาลตำบลทุ่งลาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง
 
12. อำเภอเทพา
เทศบาลตำบลเทพา
เทศบาลตำบลลำไพล
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา
องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
 
13. อำเภอบางกล่ำ
เทศบาลตำบลท่าช้าง
เทศบาลตำบลบ้านหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ทอม
   
14. อำเภอรัตภูมิ
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เทศบาลตำบลนาสีทอง
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง
องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู