X ปิด
 
   
  • challenge แชล'ลินจฺ (n.) การท้าทาย สิ่งที่ท้าทาย
  • INTEGRATION อันทะเกร'เชิน ( n.) การรวมกันเป็นก้อนหรือกลุ่ม, การผสมกัน,การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
  • Dentist เดน'ทิสทฺ (n.) ทันตแพทย์,หมอฟัน
  • violence ไว-โอ-เลนซ์ ความรุนแรง
  • foreigner ฟอร์-เรค-เนอร์ คนต่างชาติ