ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๙๗ โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS) ( ดู:571 ) ๑๖/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๘๕ การปรับปรุงรายการบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ( ดู:377 ) ๑๖/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๙๖ การกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา (sis) ( ดู:354 ) ๑๖/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๐๘๐ การแจ้งประกาศเรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปี 2556 ( ดู:275 ) ๑๖/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข ๐๐๒๓.๕/ว๓๓๖๘ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ( ดู:460 ) ๑o/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข ๐๐๒๓.๕/ว๓๓๖๗ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ( ดู:271 ) ๑o/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข ๐๐๒๓.๕/ว๓๓๖๖ การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่อปท. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ( ดู:250 ) ๑o/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข ๐๐๒๓.๕/ว๓๓๖๕ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ( ดู:253 ) ๑o/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข ๐๐๒๓.๕/ว๓๓๖๔ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ( ดู:255 ) ๑o/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข ๐๐๒๓.๒/ว๒๑๘ การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ดู:895 ) ๑o/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/๙๘๕๗ ขอขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๘-๒๕๖๐) ( ดู:278 ) ๑o/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๕๗ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:130 ) ๑o/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๕๖ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:102 ) ๑o/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๓๓๔๒ การใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) แคมเปญ มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ( ดู:264 ) ๑o/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๓๓๔๓ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน ( ดู:191 ) ๑o/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๓๓๔๔ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ดู:218 ) ๑o/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๓๓๔๕ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ( ดู:218 ) ๑o/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข ๐๐๒๓.๒/ว๓๓๕๕ การจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของอปท. ( ดู:401 ) ๑o/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๓๙ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:109 ) ๑o/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๓๘ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:90 ) ๑o/o๗/๒๕๕๗
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

«« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | ๑๔ ๑๕ ๑๖ [๑๗] ๑๘ ๑๙ ๒o | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»
แสดงหน้าที่ ๑๗ จาก ๔๖o หน้า