ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๗๓๐ การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ( ดู:216 ) ๒o/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๗๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติม)ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่น ๗ ( ดู:421 ) ๒๑/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๗๒๑ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๖๘ ( ดู:343 ) ๑๙/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๑/ว๗๒๓ สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรม สถ. ภาคภาษาอังกฤษ ( ดู:271 ) ๑๙/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๗๒๕ ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน ( ดู:270 ) ๑๙/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๗๒๔ โครงการงานวันองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๗ ( ดู:333 ) ๑๙/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข ๐๐๒๓.๔/ว๗๑๙ รับวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ (หลักสูตร๕วัน) ( ดู:190 ) ๑๙/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข ๐๐๒๓.๕/ว๔๙ โอนเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ( ดู:353 ) ๑๙/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๗๑๒ ผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ( ดู:234 ) ๑๙/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๗๑๓ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ( ดู:245 ) ๑๙/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข ๐๐๒๓.๔/ว๔๘ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักสูตร๕วัน) ( ดู:341 ) ๑๘/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๖๙๖ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรม สถ. กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( ดู:321 ) ๑๘/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๖๙๒ การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วง ประจำปี ๒๕๕๗ ( ดู:309 ) ๑๘/o๒/๒๕๕๗
ทั่วไป สข ๐๐๑๗(ศพส.จ.)/ว๑๙ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๗ ( ดู:309 ) ๑๗/o๒/๒๕๕๗
ทั่วไป สข ๐๐๑๗(ศพส.จ.)/ว๑๘ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๗ ( ดู:248 ) ๑๗/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๖๗๗ รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ประจำปี ๒๕๕๗ ( ดู:314 ) ๑๗/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๖๗๖ การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ และ การประชุมทางงวิชาการ ( ดู:201 ) ๑๗/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข ๐๐๒๓.๕/ว๗๒ สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอนที่ต้องการจัดสรรเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ( ดู:299 ) ๑๗/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๖๓๖ การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ( ดู:374 ) ๑๓/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข ๐๐๒๓.๔/ว๔๒ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ( ดู:244 ) ๑๓/o๒/๒๕๕๗
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

«« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | ๑๔ ๑๕ ๑๖ [๑๗] ๑๘ ๑๙ ๒o | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»
แสดงหน้าที่ ๑๗ จาก ๔๒o หน้า