ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๗๖๒ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:131 ) ๒๑/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๗๖๔ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:120 ) ๒๑/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/๒๓๔๐ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:116 ) ๒๑/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๕๓ การขอรับการสนับสนุนหน่วยพยาบาลในการจัดงานวันองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๗ ( ดู:309 ) ๒๑/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๗๔๓ กดารส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดอปท. ( ดู:402 ) ๒o/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๗๔๒ การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ( ดู:289 ) ๒o/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๗๓๗ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:176 ) ๒o/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/๒๒๔๙ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:152 ) ๒o/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๒๒๗๔ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการต่างประเทศ ( ดู:153 ) ๒o/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๗๔๑ โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับอำเภอ ( ดู:338 ) ๒o/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๗๔๐ ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ( ดู:204 ) ๒o/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๗๓๙ ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนด้านการศึกษาของอปท. ๒๕๕๗ ( ดู:330 ) ๒o/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข ๐๐๒๓.๕/ว๕๐ แจ้งการโอนเงินเดือนครู ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ดู:454 ) ๒o/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/๘๘ อนุเคราะห์ยืนตัวข้าราชการ ( ดู:328 ) ๒o/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๗๓๒ การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ดู:312 ) ๒o/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๗๓๐ การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ( ดู:216 ) ๒o/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๗๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติม)ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่น ๗ ( ดู:421 ) ๒๑/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๗๒๑ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๖๘ ( ดู:343 ) ๑๙/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๑/ว๗๒๓ สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรม สถ. ภาคภาษาอังกฤษ ( ดู:271 ) ๑๙/o๒/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๗๒๕ ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน ( ดู:270 ) ๑๙/o๒/๒๕๕๗
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

«« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | ๑๔ ๑๕ ๑๖ [๑๗] ๑๘ ๑๙ ๒o | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»
แสดงหน้าที่ ๑๗ จาก ๔๒๑ หน้า