ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๒๕๓๔ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:93 ) o๓/o๖/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๒๔๘๖ ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ( ดู:184 ) o๓/o๖/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๒๔๘๘ การชำระค่าธรรมเนียมในการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรม สถ. ประจำปี ๒๕๕๗ ( ดู:169 ) o๓/o๖/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๒๕๓๕ การตรวจราชการแบบบูรณาการ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า/หมอกควัน และภัยแล้ง ( ดู:189 ) o๓/o๖/๒๕๕๗
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข ๐๐๒๓.๔/ว๒๕๓๐ ขอเชิญประชุมผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ( ดู:203 ) o๓/o๖/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๑/ว๒๕๑๒ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่๕จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ดู:286 ) o๒/o๖/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๒๕๒๔ การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ และ การประชุมทางงวิชาการ ( ดู:265 ) o๒/o๖/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/๗๖๐๓ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:172 ) o๒/o๖/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๒๕๑๑ โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบe-planในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอปท.สำหรับบุคลากรของอปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ( ดู:385 ) o๒/o๖/๒๕๕๗
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข ๐๐๒๓.๕/ว๒๕๐๔ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่๕จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ดู:334 ) o๒/o๖/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๑๕๑ คุณสมบัติผู้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ( ดู:237 ) o๒/o๖/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๒๕๐๖ การสงเคราะห์ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ( ดู:194 ) o๒/o๖/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๒๕๐๘ การสงเคราะห์ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ( ดู:170 ) o๒/o๖/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๒๕๐๗ การสงเคราะห์ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ( ดู:164 ) o๒/o๖/๒๕๕๗
ทั่วไป สข ๐๐๑๓.๒/ว๒๔๓๗ โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ( ดู:235 ) ๓o/o๕/๒๕๕๗
ทั่วไป ส.ท.ท. ๔๐๓/๒๕๕๗ การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ และ การประชุมทางงวิชาการ ( ดู:206 ) ๓o/o๕/๒๕๕๗
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล - โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( ดู:366 ) ๓o/o๕/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/๗๔๕๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่๕จังหัวดชายแดนภาคใต้ ของอบต.ตลิ่งชัน ( ดู:306 ) ๓o/o๕/๒๕๕๗
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข ๐๐๒๓.๓/ว๒๔๖๒ การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และพนักงานครู สังกัดอปท. ประจำปี ๒๕๕๕ ( ดู:406 ) ๓o/o๕/๒๕๕๗
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข ๐๐๒๓.๒/ว๒๔๖๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลงานด้านที่๓ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ( ดู:274 ) ๓o/o๕/๒๕๕๗
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

«« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | ๑๔ ๑๕ ๑๖ [๑๗] ๑๘ ๑๙ ๒o | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»
แสดงหน้าที่ ๑๗ จาก ๔๔๗ หน้า