ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/๔๓๓ ขอความอนุเคราะห์จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มประกอบการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ( ดู:381 ) o๔/o๘/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๓๘๐๔ ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน ( ดู:372 ) o๔/o๘/๒๕๕๗
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข ๐๐๒๓.๒/ว๒๔๘ การคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหาร ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ( ดู:362 ) o๔/o๘/๒๕๕๗
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข ๐๐๒๓.๒/ว๒๗๙๙ แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำของอปท. ( ดู:882 ) o๔/o๘/๒๕๕๗
ทั่วไป - โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าและอุตสาหกรรม เพชรสมุครคีรี ชายแดนไทย-มาเลเซีย ( ดู:236 ) o๑/o๘/๒๕๕๗
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข ๐๐๒๓.๒/ว๒๔๗ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษาการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ( ดู:302 ) o๑/o๘/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๗๘๗ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:140 ) o๑/o๘/๒๕๕๗
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๒๓.๑/ว๒๔๖ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๐ ( ดู:348 ) o๑/o๘/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๗๖๓ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:244 ) ๓๑/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๗๖๔ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:174 ) ๓๑/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๗๖๑ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการต่างประเทศ ( ดู:147 ) ๓๑/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๗๖๐ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:141 ) ๓๑/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข ๐๐๒๓.๒/ว๓๗๕๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่๓) ( ดู:788 ) ๓๑/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข ๐๐๒๓.๒/ว๓๗๕๑ กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่๓) ( ดู:525 ) ๓๑/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๗๕๔ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งวดที่๓ ( ดู:506 ) ๓๑/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๗๕๓ (แก้ไขเพิ่มเติม)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ดู:415 ) ๓๑/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/๑๑๐๕๖ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:130 ) ๓๑/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๗๔๑ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:118 ) ๓๑/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๗๔๐ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:106 ) ๓๑/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข ๐๐๒๓.๒/ว๓๗๕๐ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่๔) ( ดู:817 ) ๓๑/o๗/๒๕๕๗
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

«« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | ๑๔ ๑๕ ๑๖ [๑๗] ๑๘ ๑๙ ๒o | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»
แสดงหน้าที่ ๑๗ จาก ๔๖๖ หน้า