ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๒๕ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:145 ) o๙/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/๙๗๙๘ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:112 ) o๙/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๒๔ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:107 ) o๙/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๒๒๓ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:99 ) o๙/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๒๖ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:110 ) o๙/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/๙๕๒๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศด้านวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น การจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและกระดาษคำตอบ ( ดู:242 ) o๙/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข ๐๐๒๓.๕/ว๒๑๗ ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งเอกสารในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง ( ดู:516 ) o๘/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข ๐๐๒๓.๒/ว๒๑๔ การปรับปรงุแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และแผนพนักงานจ้าง ๔ ปี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ( ดู:404 ) o๘/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข ๐๐๒๓.๒/ว๓๓๐๒ กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ( ดู:265 ) o๘/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/๙๗๗๓ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:122 ) o๘/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/๙๗๗๒ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:112 ) o๘/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๐๗ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:94 ) o๘/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๐๖ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:99 ) o๘/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๐๕ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:93 ) o๘/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๐๔ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:86 ) o๘/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๐๓ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:92 ) o๘/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๐๘ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:78 ) o๘/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๐๙ อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( ดู:90 ) o๘/o๖/๒๕๕๗
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข ๐๐๒๓.๒/ว๒๑๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒฒนาการปฏิบัติงาน ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑ ( ดู:191 ) o๘/o๗/๒๕๕๗
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๒๓.๓/๙๗๔๓ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการการประจายอำนาจให้แก่อปท.ระดับจังหวัด ( ดู:324 ) o๘/o๗/๒๕๕๗
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

«« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | ๑๔ ๑๕ ๑๖ [๑๗] ๑๘ ๑๙ ๒o | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»
แสดงหน้าที่ ๑๗ จาก ๔๕๘ หน้า