ท้องถิ่น: อบต.พะตง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯและกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯและกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับ 7 ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 รายละเีอียดตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๖o๙.๕๒ กิโลไบต์

โดย: อบต.พะตง
วันที่ o๖/๑๒/๒๕๕๖
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 29 รายการ (ดู:๔๗)(วันที่:๒๕/o๔/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2557 (ดู:๓๗)(วันที่:๒๕/o๔/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2557 (ดู:๓๙)(วันที่:๒๕/o๔/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: วันเทศบาล (ดู:๓๖)(วันที่:๒๕/o๔/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพะตง (ดู:๒๙)(วันที่:๒๕/o๔/๒๕๕๗)