ท้องถิ่น: อบต.กระดังงา
สอบราคาซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงามีความประสงค์สอบราคาซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภาและเก้าอี้สำรองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 ตัว ราคากลาง 200,000.- (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๙๔.๑๔ กิโลไบต์

โดย: อบต.กระดังงา
วันที่ ๓o/o๔/๒๕๕๖
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (ดู:๑๓๙)(วันที่:๒๒/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: รายงานการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกระบาด (ดู:๑๕o)(วันที่:๒๒/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู:๑๗๑)(วันที่:๒๒/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การปรับระบบซีเป็นระบบแท่ง เส้นทางความก้าวหน้า การเตรียมพร้อม และสิทธิสวัสดิการของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ดู:๑๗๓)(วันที่:๒๒/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร ของอปท. (ดู:๑๕๓)(วันที่:๒๒/o๗/๒๕๕๗)