ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
เรื่องแนวทางการขอปรับปรุงขยายตำแหน่งจากสายงานระดับ 1เลื่อนระดับ 5 และสายงานเริ่มระดับ 2 เลื่อนระดับ 6ว. เพื่อรองรับปริมาณเพิ่มมากขึ้นของพนักงานอบต.

เรื่องแนวทางการขอปรับปรุงขยายตำแหน่งจากสายงานระดับ 1เลื่อนระดับ 5 และสายงานเริ่มระดับ 2 เลื่อนระดับ 6ว. เพื่อรองรับปริมาณเพิ่มมากขึ้นของพนักงานอบต.
  ด้วยมีเพื่อนๆๆพนักงานอบต.สายงานระดับ 1 เช่น
 1.เจ้าหน้าที่ธุรการ1-3/4 เมื่อเลื่อระดับ 4 แล้วสามารถเลื่อนเป็นระดับ 5 ได้หรือไม่
2.นายช่างโยธาสายงานระดับ2-4/5 เมื่อเลื่อนระดับ 5 แล้วสามารถเลื่อนเป็นระดับ 6 ว. ได้หรือไม่
     ชึ่งเจ้าหน้าที่บุคคลากร หรือท่านปลัดฯหน่วยงานอบต.บางแห่งตอบว่าไม่สามารถทำได้
      ก็ขอตอบให้เพื่อนๆๆพนักงานส่วนตำบลให้หายข้องใจครับ คือ สามารถทำได้ ครับ ก.อบตจ.สงขลา ได้ให้ความเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ตำแหน่งดังกล่าวเลื่อนระดับมาแล้วหลายราย เมื่อมีคุณสมบัติครบ ครับ
เขาเรียกตามระเบียบของอบต.ว่า
ขอปรับปรุงและขยายตำแหน่ง
เช่นนายช่างโยธา ระดับ2-4/5
เลขที่ตำแหน่ง 05-0503-001
เป็นนายช่างโยธา ระดับ 6ว
เลขที่ตำแหน่ง 05-0503-001
 อบต.บางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ
 จังหวัดสงขลา 
     เมื่อก.อบต.จังหวัดได้ให้ความเห็นชอบแล้ว อบต.ดังกล่าวก็ดำเนินการประเมิณพนักงานตำแหน่งดังกล่าวตามระเบียบฯ เสนอขอความเป็นชอบต่อก.อบต.จังหวัดต่อไป(เลื่อนระดับ6ว. เป็นการเฉพาะราย) เมื่อบุคคลดังกล่าวได้โอนย้ายหรือสอบได้เปลี่ยนสายงานปฎิบัติเป็นสายงานบริหาร ตำแหน่งดังกล่าวก็จะยุยลงหรือในการรับโอน นายช่างโยธา 2-4/5 มาแทนตำแหน่งดังกล่าว ครับ
         ตัวอย่างเอกสารเสนอขอปรับปรุงตำแหน่ง ครับ
มติก.อบตจ.สงขลา ครั้งที่ 9/2553 หน้า 33 เป็นชอบให้อบต.เกาะใหญ่
ปรับปรุงตำแหน่งนายช่างโยธา5 เป็นระดับ 6 ว. ก.อบต.จ.สข เห็นชอบ พอครั้งที่สิบก.อบต.จ.สข เห็นชอบเลื่อนระดับเป็นนายช่างโยธา 6ว. เป็นต้น
เอกสารมติก.อบตจ.สงขลา ท่านสามารถดาวโลดได้ที่เวบ.สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
 หรือคลิก ตามนี้ได้ครับhttp://www.sk-local.go.th/index.php?options=mati
ขอขอขคุณสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลาที่เอื้อเฟื้อข้อมูลเป็นเอกสารสาธารณะ ที่เข้าถึงได้ง่ายๆๆ ครับ

มติ กจจ./กทจ./ก.อบต.


             


                          

                 ร่วมคิด   ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์
                           นายอักษร     บุตรโคตร
                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                ประธานชมรมปลัดอบต.จังหวัดสงขลา
                    คณะกรรมการก.อบต.จ.สงขลา
                             1 มิถุนายน 2554
 
                         มือถือ 089-1971331
                
p-aksorn31@windowslive.com


มีข้อมูลเรื่องดีๆๆ เสนอแนะเกี่ยวกับท้องถิ่น หรือการบริหารงานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสงขลาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ ทางเวบ.อบต.บางกล่ำ www.bangklam.go.th/index.php  หรือ โทร 074-328256-7 ต่อ 13 
  


โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ o๑/o๖/๒๕๕๔
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองม่วงงาม ขึ้นใหม่ (ดู:๑๓๕)(วันที่:o๒/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานบริเวณตลาดริมน้ำคลองแดน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด (ดู:๑๓๒)(วันที่:o๒/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 2557 (ดู:๑๒๙)(วันที่:o๒/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรม (พรุล้อมช้าง ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ดู:๑๒๕)(วันที่:o๒/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะบริเวณหาดแหลมโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:๑๒๔)(วันที่:o๒/o๙/๒๕๕๗)