ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
ฝ่ายเลขาก.อบต.จ.สงขลา แจ้งให้ อบต.106 แห่ง ที่มีผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 2552 เกิน 60% แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือพร้อมโครงการฯเพื่อขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 53 ส่งฝ่ายเลขาฯภายใน30 ต.ค 52 นี้

ฝ่ายเลขาก.อบต.จ.สงขลา แจ้งให้ อบต.106 แห่ง ที่มีผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 2552 เกิน 60% และมีวงเงินค่าใช้จ่ายประจำปีด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกิน 40% แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือพร้อมโครงการฯเพื่อขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 53 ส่งฝ่ายเลขาฯภายใน30 ต.ค 52 นี้
          ทราบข่าวจากการประชุมประจำเดือนของฝ่ายเลขาก.อบต ที่ บุคคลากร หรือผู้รับผิดชอบงานบุคคลากร อบต.106 แห่ง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ก็นำมาฝาก ผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้
          แนวทางยังคงเหมือนเดิม ครับ ดูข้อมูลขอโบนัสปี 52 ข้างล้างนี้ ครับ ขอให้โชคดี ครับ

                                 นายอักษร   บุตรโคตร
                                            ปลัดอบต.บางกล่ำ
                                            13 ตุลาคม 2552

ผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 2552 ของอบต. 106 แห่งขอรับหนังสือแจ้งผลคะแนนได้ที่สำนักงานท้องถิ่นอำเภอที่รับผิดชอบ หนังสือสำนักงานท้องถิ่นสงขลาที่ สข 0037.3/ว. 3001 ลว. 31 กรกฎาคม 2552  

ด่วน เรื่องการขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสประจำปี 2552 ให้เสนอขอรับการประเมิณ ต่อ ก.อบต.จ.สงขลาภายใน 10 มกราคม 2552 นี้นี้ถ้าไม่ส่งถือว่าสละสิทธิ์
เรื่องการขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสประจำปี 2552 ให้ขอรับการประเมิณ ต่อ ก.อบต.จ.สงขลาภายใน 10 มกราคม 2552 นี้ถ้าไม่ส่งถือว่าสละสิทธิ์
     ตามประกาศก.อบต.(ก.กลาง ) และก.อบต.จจังหวัดยังไม่ยกเลิกเรื่องการขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสประจำปี 2552 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ฯให้เสนอขอรับการประเมิณ ต่อ ก.อบต.จ.สงขลาภายใน 10 ธันวาคม 2551 นี้ และมีอบต.หลายแห่งยังไม่ส่งแจ้งความประสงค์ขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสประจำปี 2552 ถ้าไม่ส่งถือว่าสละสิทธิ์ โดยแจ้งความประสงค์ภายใน 10 มกราคม 2552 นี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ฯให้เสนอขอรับการประเมิณ 
 ตามแบบฯ (รายละเอียดให้ไปดูหนังสือสั่งการที่ ทม.0809.3/ว.25 ลว.9 มี.ค 49 ) โดยสรุปคือในส่วน ก.อบต.จ.สงขลา กำหนดให้แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินฯเพื่อขอความเห็นชอบ จาก ก.อบต.สงขลา ให้ส่งเรื่องภายในวันที่ 10 ธันวาคม 25251 นี้ เอกสารที่จะต้องส่งเพื่อขอความเห็นชอบตามหนังสือที่มท 0809.3/ว.25 คือ 1.แบบแสดงรายจ่ายฯวงเงินไม่เกิน 40 % 2.เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ ก.อบต.จ.สงขลา ตามมิติที่ 4 เช่น โครงการปรับลดขั้นตอนบริการประชาชน สำหรับปี52 ขอให้เสนอโครงการอื่นๆบ้างเนื่องจาก ก.อบต.จ.สงขลา ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้ 
              เมื่อ ก.อบต.จ.สงขลาให้ความเห็น ชอบ แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ คือ
1.อบต.จะต้องดำเนินการปฎิบัติงานตามแบบที่ขอประเมิน 8 เดือน เริ่ม 1 พ.ย 2551-30 มิ.ย 52
2.จ้างสถาบันเป็นกลาง (หรือโรงเรียนในพื้นที่) เพื่อวัดความพอใจการให้บริการประชาชนตามมิติที่ 2 (7 คะแนน) ตามแนวทางที่สำนักงานท้องถิ่นสงขลา แจ้งแนวปฎิบัติในเรื่องนี้
                 ซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องโบนัสแบบดังกล่าวใช้กับท้องถิ่นเป็นเวลา 3 ปี แล้ว คงเข้าใจดี
              จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา เพื่อทราบ ถ้ามีความประสงค์จะขอโบนัสฯ ปี 52 ก็ดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้น
               ขอให้โชคดี และสวัสดี ปีใหม่ 2552 ขออวยพรให้ชาวท้องถิ่นทุกท่าน ที่ คิดดี ทำดี มีคุณธรรม จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ตลอดไป

                                  ขอบคุณครับ
                            นายอักษร   บุตรโคตร
                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ  
                        10 พ.ย 51 เวลา 10.09 น  

สนง.ท้องถิ่นสงขลาแจ้ง กำหนดการออกตรวจโบนัสปี 51 ต้นเดือน 1-19 กันยายน 2551 โดยขออุดหนุนงบออกตรวจท้องถิ่นละ 3,000 บาท และให้ท้องถิ่น เพิ่มเติมแบบความคิดเห็น อีก 1 แผ่น ตามหนังสือที่มท..0872.2/4207 ลว. 11 ส.ค 51
สนง.ท้องถิ่นสงขลาแจ้ง กำหนดการออกตรวจโบนัสปี 51 ต้นเดือน 1-19 กันยายน 2551 ท้องถิ่นอำเภอ(ทำหน้าที่ฝ่ายเลขาอนุกรรมการ ก.อบต.จสข.)จะมีหนังสือแจ้งให้อบต.ทราบก่อนการออกไปตรวจโดยขออุดหนุนงบประมาณออกตรวจจาอองค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งละ 3,000 บาท โดยเบิกจ่ายเงินให้สำนักงานท้องถิ่นสงขลาภายใน 29 สิงหาคม 2551 และให้ท้องถิ่น เพิ่มเติมแบบความคิดเห็น อีก 1 แผ่น ตามหนังสือสำนักงานท้องถิ่นสงขลาที่มท..0872.2/4207 ลว. 11 ส.ค 51 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายจำนวน 8 แผ่น ครับ 
  หมายเหตุ
แนวทางดำเนินการตามที่เคยแจ้งยังใช้ได้ครับ ก็นำไปปรับใช้ครับ ถ้าหาไม่เจอ ก็ขอแนะนำให้ ท่าน คลิกตาม เอกสารแนบท้าย ที่ลงนี้ ก็สามารถ ดำเนินการได้ ครับ
           ขอให้โชคดีผ่านการประเมิณตรวจโบนัสทุก อบต. ครับ
                       นายอักษร   บุตรโคตร
                          ปลัดอบต.บางกล่ำ
                          13 สิงหาคม 2551
อบต.ของท่านพร้อมรับการตรวจโบนัส 2551 ในเดือนกันยายน 2551 หรือยัง พร้อมตัวอย่างมิติที่ 2 การวัดความพอใจบริการประชาชน 7 คะแนน หนังสือกรม ที่มท 0808.4/1301 ลว.29 เม.ย 2548
อบต.ของท่านพร้อมรับการตรวจโบนัส  2551 ในเดือนกันยายน 2551 หรือยัง  พร้อมตัวอย่างมิติที่ 2 การวัดความพอใจบริการประชาชน 7 คะแนน หนังสือกรม ที่มท 0808.4/1301 ลว.29 เม.ย 2548 และอบต.หลายแห่งหาหนังสือไม่เจอ นำมาลงให้แล้วครับ
                ปลัดอบต.บางกล่ำ วันที่ 22 ก.ค 51
อบต.ของท่านพร้อมรับการตรวจโบนัส ตามที่ก.อบต.สงขลา เห็นชอบ อบต.111 แห่ง ขอโบนัสปี 2551 ในเดือนกันยายน 2551 หรือยัง  พร้อมตัวอย่างมิติที่ 2 การวัดความพอใจบริการประชาชน 7 คะแนน

 เมื่อวันที่ที่ 29 ม.ค 51 ก.อบต.จ.สงขลา ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 มกราคม2551 ให้ความเห็นชอบ อบต. 111 แห่ง ที่ยื่นขอรับการประเมินประสิทธิภาพเพื่อขอรับโบนัส ประจำปี 2551 โดยให้ อบต.แต่ละแห่งดำเนินการดังนี้
1. ส่งสำเนาหนังสือที่ยื่นขอรับการประเมินโบนัสและโครงการตามมิติที่ 4 พร้อมรายละเอียดแสดงค่าใช้จ่ายไม่เกิน 40% ส่งสำเนาให้ท้องถิ่นอำเภอ 1 ชุด
2.  มีระยะเวลาขอรับการประเมินโบนัสไม่เกิน 8 เดือน ก.อบต.มีมติ เริ่ม 1 พ.ย.2550 ถึง 30 มิ.ย. 2551 โดยทุก อบต.จะต้องดำเนินการประเมินตัวเองตามแบบประเมิน 4 มิติตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 80 คะแนน ในส่วนอีก 20 คะแนนให้นำผลการประเมินการบริหารจัดการที่ดีประจำ 2550 มาเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน
3. คณะกรรมการ ก.อบต.จ.สงขลา จะออกตรวจโบนัสในช่วงเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2551 เพื่อนำเสนอต่อ ก.อบต.จ.ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ อบต. ที่ผ่านการประเมินได้รับโบนัสประจำปี 2551 ภายในปีงบประมาณ 2551
 4.ในส่วนมิติที่ 2 การวัดความพอใจบริการประชาชน สำหรับบริษัทกลาง  ที่จะเข้าตรวจการวัดความพึงพอใจที่มี คะแนน 7 คะแนน นั้ปี 51 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลาแจ้งให้อบต.ทุกแห่ง ดำเนินการจ้างเอง แทนท้องถิ่นอำเภอออกตรวจ โดยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดอื่น ให้ปฎิบัติตามหนังสือกรมที่ มท 0808.4/1301 ลว.29 เม.ย 48 เรื่องหารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง และจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค 51 นี้  ในส่วนอบต.บางกล่ำจ้างเหมาให้โรงเรียนดำเนินการในเรื่องนี้โดยมีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท (ค่าตอบแทนกรรมการ3 คนคนละ1,000 บาท เด็กนักเรียน10 คนคนละ 200 บาท ) ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นจะดำเนินการถ้าไม่มีก็ถูกตัด 7 คะแนน โอกาศได้โบนัสก็จะน้อยลงครับ เพราะเมื่อปี 50 อบต.ใน จ.สงขลา ประมาณ 50 แห่งได้ คะแนน 76-80 คะแนน ถ้าถูกตัด 7 คะแนน ก็จะไม่ผ่านการประเมิณเพื่อขอโบนัส ปี 51 ครับ ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่มีโบนัส ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
     ในส่วน เรื่องโบนัสปี 52 อาจจะไม่เหมือนเดิมในหลักเกณฑ์การจ่าย 5 เท่า เนื่องจาก กรมส่งเสริมฯได้นำเสนอเข้า ก.กลางขอตัดลง ไม่เกิน 1 เท่า เมื่อเดือน พ.ย 51 แต่ถูกปลัดอบต.ที่เป็นตัวแทน ก.กลาง คือพี่ปลัดอบต.เชื้อ ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต แห่งประเทศไทยขอให้นำกับมาทบทวนใหม่ ก็ขอฝากใว้ให้ทำใจล่วงหน้า ครับ
ก็นำมาเล่าสู้กันฟังครับ ขึ้นอยู่กับ อบต.และเจ้าหน้าที่อบต. ครับว่าท่านได้เตรียมเอกสารพร้อมที่จะรอรับการตรวจหรือยังเพราะเหลือระยะเวลา อีก 1 เดือน ครับ ขอให้โชคดีทุกท่าน
 นายอักษร  บุตรโคตร
 ปลัดอบต.บางกล่ำ
8 ก.ค 51
ด้วยมีอบต.หลายแห่งโทรมาสอบทางแนวทางการประเมิณมิติที่ 2 จำทำอย่างไรดีเพราะเหลือเวลาอีกเดือนกว่า ก็ขอนำแนวทางของอบต.บางกล่ำ ที่จัดทำปี 51 จ้างโรงเรียนบางกล่ำวิทยาฯ ให้ท่านนำไปเป็นแนวทาง ครับ ไม่สงวนลิขสิทธิ์
พร้อมตัวอย่างมิติที่ 2 การวัดความพอใจบริการประชาชน 7 คะแนน
เอกสารแนบท้าย จำนวน 4 แผ่น ครับ
ขอให้โชคดี ครับ
นายอักษร  บุตรโคตร
 ปลัดอบต.บางกล่ำ
9 ก.ค 51


หนังสืออบต.ขอความอนุเคราะห์จ้างโรงเรียน


หนังสือบันทึกกรมฯ ที่มท 0808.4/1301 ลว.29 เม.ย 2548
หัวเรื่องกระทู้ :รบกวน ปลัด อบต.บางกล่ำ
เนื้อหากระทู้ :

ขอรบกวน ปลัด. ว่าแบบสำรวจความพึงพอใจตามตัวอย่าง ของ อบต.บางกล่ำ เป็นฟอร์มที่ อบต.จัดทำเอง หรือเป็นฟอร์มของกรม และตอนที่ 3 การสำรวจความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ จำต้องใช้ตามแบบเลยหรือสามารถจะแก้ไขในแต่ละด้านที่จะสำรวจความพึงพอใจได้หรือไม่ เพราะมีบางตัวที่ อบต. ที่อยู่ไม่มี

ขอบคุณล่วงหน้า

โดย : การเงินฯ  IP = 203.170.240.XX
วันที่ : 22 ก.ค. 2551 17:03:14


ความคิดเห็นที่ : 1

แบบฟอร์มดังกล่าวเป็นแบบฟอร์มที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลาจัดทำขึ้น เพื่อใช้ตรวจโบนัสปี 50 ครับ อบต.บางกล่ำ มิได้คิดขึ้นเองครับ ให้คุณไปค้นหนังสือกรมที่มท 0809.3/ว. 140 ลว. 8 กันยายน 2549 เรื่องที่กรมฯมอบหมายให้คณะทำงาน(core team) ของจังหวัดตรวจมิติที่ 2 พร้อมแบบสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 1 ชุด หรือหนังสือสำนักงานท้องถิ่นสงขลาที่ มท 0872.2/ว.2432 ลว 12 ก.ค 50 ถ้าหาไม่เจอให้คุณไปค้นฎีกาเบิกเงินอุดหนุนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ปี 50 จำนวน 6,000 บาท ในเรื่องนี้  แต่ปีนี้ท้องถิ่นจังหวัดไม่ได้ให้คอทีมแต่ละอำเภอตรวจ ครับ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะมิติที่ 2 การวัดความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน มีคะแนน 7 คะแนน ถ้าไม่ดำเนินการก็ไม่มีคะแนน ครับ

 

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551


หนังสือสำนักงานท้องถิ่นสงขลาที่มท..0872.2/4207 ลว. 11 ส.ค 51 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายจำนวน 8 แผ่น ครับ
โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551
โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 06 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ ๒๖/๑o/๒๕๕๒
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางเกียง หมู่ที่ ๖ (ดู:o)(วันที่:o๓/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: คัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของเทศบาลเมืองม่วงงาม (ดู:๕๙)(วันที่:o๓/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (ดู:๖๘)(วันที่:o๓/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ (ดู:๑o๖)(วันที่:o๓/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๘ ตอน ๒ (ดู:๑๔๒)(วันที่:o๓/o๙/๒๕๕๗)