ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
สรุปผลการประชุมการจัดทำแผนที่ภาษีฯรุ่นที่ 11 วันที่ 25-29 พ.ค 52 กรมส่งเสริมฯแจกโปรแกรมแผนที่ภาษี(ltax3000)และโปรแกรมMapWindowGIS ฟรี สำหรับผู้เข้ารับการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีฯของกรมส่งเสริมฯ 20 รุ่น

สรุปผลการประชุมการจัดทำแผนที่ภาษีฯรุ่นที่ 11 วันที่ 25-29 พ.ค 52 กรมส่งเสริมฯแจกโปรแกรมแผนที่ภาษี(ltax3000)และโปรแกรมMapWindowGIS ฟรี สำหรับผู้เข้ารับการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีฯของกรมส่งเสริมฯ 20 รุ่น
 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แก่อปท.ทั่วประเทศ จำนวน 20 รุ่นๆละ100 แห่ง แห่งละ 3 คน ประกอบด้วย 1.ปลัดอปท 2.หัวหน้าส่วนการคลังหรือจนท.จัดเก็บ 3.หัวหน้าส่วนโยธาหรือนายช่างสำรวจ โครงการอบรมรุ่นสุดท้ายรุ่น 20 จัดวันที่ 23-28 ส.ค 52 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้กรมส่งเสริมฯมีจุดหม่งหมายให้ อปท.มีความรู้และจัดทำแผนที่ภาษีเป็นด้วยตนเอง และประหยัดงบประมาณของท้องถิ่น อีกทั้งโปรแกรมที่กรมแจกให้ท้องถิ่นไปนั้น ในอนาคต กรมส่งเสริมจะพัฒนาโปรแกรมให้ลิ่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมได้
 ในส่วนผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในรุ่นที่ 11จึงขอนำข้อมูลมาเล่าสู้กันฟัง สำหรับอปท.ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมก็ไม่ต้องน้อยใจ ครับ ได้สอบถามให้แล้ว ครับ คือกรมส่งเสริมจะจัดอบรมเพิ่มในปีงบประมาณ 53 นี้
   สรุปผลการประชุมรุ่นที่ 11 วันที่ 25-29 พ.ค 52
วันที่ 1.เป็นการบรรยายเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกับท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ เช่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้าย
   และช่วงบ่าย ท่านผอ.สกล ลีโนทัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคัลงท้องถิ่น ได้มาบรรยาย และเน้นยำให้ท้องถิ่นเตรียมรับสถานการณ์ปีงบปรมาณ 53 รัฐบาลตัดงบประมาณท้องถิ่นลงประมาณสองหมื่นล้านบาท จะส่งผลให้อปท.มีรายได้จากเงินในหมวดเงินอุดหนุนลดลงทุก อปท.เช่นปี 52 ได้เงินอุดหนุนนปี 52 ได้ 6 ล้านบาท ปี 53 อาจจะได้รับ4.5 ล้านบาท การใช้จ่ายเงินของอปท.จะต้องประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอเน้นย้ำ เรื่องบริษัทเอกชน อ้างชื่อผอ.สกล เป็นที่ปรึกษาเรื่องการจัดทำแผนที่ภาษี นั้น ท่านผอ.ไม่เคยเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชน ทุกแห่ง และมีหลายแห่งที่เสนอให้เป็นที่ปรึกษาให้เงินเดือนแห่งละสองหมื่นบาทหรือกว่านั้น ผมไม่ทำ อีก 4 เดือนผมก็เป็นข้าราชการบำนาญแล้ว ถ้าหากมีใครแอบอ้างชื่อขอให้แจ้งข้อมูลได้ ก็ยากให้ อปท ได้รู้ความจริง ครับ
2.แนวทางการจัดทำแผนที่แผนที่ภาษีฯ โดยท่านอ.ถวัลย์ชัย ถึงถิ่น ตำแหน่งนิติกร ประเภทชำนาญการ(นิติกร 6 ว)
ได้บรรยายเรื่องแนวทางการปฎิบัติว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทำแผนที่แม่บท และโปรแกรมแผนที่ภาษีที่กรมส่งเสริมได้จัดทำขึ้นเพื่อแจกให้อปท.จัดทำด้วยตนเองชื่อ(ltax3000) การจัดทำแผนที่ภาษีไม่ยาก ครับ ขอให้มีความตั้งใจที่จะอบรมรับความรู้ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ครับ ไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้ ครับ ผมทำงานตำแหน่งนิติกร แต่ได้รับมอบหมายงานให้ฝึกอบรมในเรื่องนี้ ก็สามารถจัดได้ ครับ  สิ่งที่สำคัญในการจัดทำแผนที่ภาษีคือ
1.บุคคลากร มีความตั้งใจอยากทำเอง และมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
2.มีแผนที่เขตปกครองของ อปท พร้อมคำบรรยายแนวเขต
3.ระวางที่ดินในเขต อปท ทุแผ่น และชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สามารถขอได้ที่กรมที่ดิน
4.คู่มือโปรแกรม(ltax3000) จะมีรายละเอียดการใช้โปรแกรม ครบ และสามารถโทรสอบถามได้  มือถืออ.ถวัลย์ชัย 0818440573 ยินดี ตอบทุกคำถามเรื่องการจัดทำแผนที่ภาษี ในส่วนโปรแกรมmapWindowGIS ขณะนี้กรมฯได้จัดทำไปแล้วประมาณ 80 % และจะแล้วเสร็จปลายปีนี้ ปี 53 ก็จะมีการฝึกอบรมโปรมแรมแผนที่ภาษีด้วยระบบmapWindowGIS  ให้กับ อปท.ที่สนใจ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นอปท.ที่จัดทำแผนที่ภาษีโปรแกรม(ltax3000) ในส่วนอปท.ที่เข้ารับการอบรมก็สามารถนำโปรแกรมMapWindowGIS ฟรี ที่กรมฯแจกไปลองทำดูก่อนได้เพื่อใช้ในการตัดต่อแผนที่แผ่นระวางแนวเขตที่ดินอปท.

          และในวันที่ 28 พ.ค 52 ได้มีโอกาสพูดคุย กับท่านอาจารย์ถวัลย์ ในเรื่องการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี ltax 3000 และmap window gis ประมาณ 1 ชั่วโมง ทำให้มีความมั่นใจยิ่งขึ้นว่า ทุกอปท.สมารถจัดทำแผนที่ภาษีด้วยตัวเองได้ ถ้าพนักงานอปท.มีความตั้งใจที่จะทำ แต่ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น(นายกอปท.)ต้องให้การสนับสนุน จะประหยัดงบประมาณของท้องถิ่นมาก ครับ เพราะขณะนี้ ท้องถิ่นมีประมาณ 7,500 แห่ง จัดทำแผนที่ภาษีด้วยตนเอง หรือจ้างเอกชนทำให้ ประมาณ พันกว่าแห่งเหลือประมาณ หกพันกว่าแห่ง ถ้าจ้างเอกชนจัดทำให้ค่าเฉลี่ย แห่งละประมาณ ห้าแสนบาท คูณหกแห่ง อปท.ต้องใช้งบประมาณจ้างเอกชนประมาณ 3,000 ล้านบาท ครับ ในส่วนตัวผมเห็นด้วยเป็นอย่างยื่งที่กรมส่งเสริมฯจัดฝึกอบรมเรื่องการจัดทำแผนที่ภาษีของกรมส่งเสริมฯ ในครั้งนี้ อปท.จะได้ประโยชน์มาก และไม่ต้องกังวลเรื่องบริษัทเอกชนวางยา ในเรื่องการดูแลระบบเพราะหลายแห่งที่จ้างเอกชนทำต้องจ้างค่าดูแลข้อมูลปีละสองหมื่นบาทเป็นอย่างน้อย  และยากให้กรมส่งเสริมฯพํฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีให้ดียิ่งขึ้นเช่น ข้อมูลที่อปท.จัดทำแผนที่ภาษีโปรแกรมของกรมฯ กรมส่งเสริมสามารถดรียกดูข้อมูลได้ เหมือนการการรายงานการจัดทำบัญชีหรือการรายงานจัดทำข้อบัญิงบประมาณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ กรมส่งเสริมฯ
ในอบต.บางกล่ำ ก็จะนำโปรแกรมแผนที่ภาษี(ltax3000)และโปรแกรมMapWindowGIS ที่กรมแจกฟรี มาใช้ประโยชน์ เพราะนายช่างสำรวจ และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ก็ยากทำด้วยตนเองประประกอบกับท่านนายกอบต.บางกล่ำ ท่านก็ให้ความสำคัญและเห็นด้วย ให้เจ้าหน้าที่ทำด้วยตนเอง
           ก็นำมาเล่าสู้กันฟัง ครับ เจ้าหน้าที่อปท.ท่านไดสนใจเข้ารับการอบรมฯ ที่กรมส่งเสริมฯจัด ก็สมัครได้ที่กรมส่งเสริมฯ เพราะในปี 53 กรมส่งเสริมจะจัดอบรม 2 หลักสูตร คือ
1.การจัดทำแผนที่ภาษีในฯโปรแกรม(ltax3000)
2.การจัดทำแผนที่ภาษี โปรแกรม
mapWindowGIS  ให้กับ อปท.ที่สนใจ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นอปท.ที่จัดทำแผนที่ภาษีโปรแกรม(ltax3000) แล้ว

             ก็นำมาเล่าสู่กันฟัง ครับ ขอให้โชคดีทุกท่าน ครับ


                               นายอักษร  บุตรโคตร
                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                               4 มิถุนายน 2552

เผย สถ.มีแผนที่ภาษีแจกท้องถิ่น อบต.งงจ้างแพง-ต่อยอดเอง 5 หมื่น สงสัยจ้างเอกชนทำ"จีไอเอส"แพงถึงหลักล้าน สตง.สั่งขยายผล2ประเด็น แฉเกิดในยุครบ."แม้ว"ดาวโลดโปรแกรมแผนที่ภาษีระบบ Gisฟรี ที่
ดาวโลดโปรแกรมแผนที่ภาษีระบบ Gisฟรี ที่
http://gotoknow.org/file/pkgis_chula/MapWindowGISMANUAL_compress.pdf
www.mapwindow.org/download.php?file_name=http://svn.mapwindow.org/svnroot/InstallationProjects/4.2/Release/MapWindow42SR.exe&show_details=1&dl=1

ข่าวสตง. พฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2009

เผย สถ.มีแผนที่ภาษีแจกท้องถิ่น อบต.งงจ้างแพง-ต่อยอดเอง 5 หมื่น


หนังสือพิมพ์มติชน สรุปข่าวหน้าหนึ่ง

คนอบต.เผยกรมส่งเสริมท้องถิ่นมีโปรแกรมแผนที่ระวางที่ดินไว้แจกท้องถิ่นอยู่แล้ว สงสัยทำไมต้องจ้างเอกชนทำ "จีไอเอส" สุดแพงถึงแห่งละล้าน ทั้งๆ ที่เอกชนลอกโปรแกรม สถ.มา บอกต่อยอดเองแค่ 5 หมื่น สตง.สั่งสอบ 2 ประเด็น เผยโครงการจีไอเอสเกิดยุค "โภคิน สาโรจน์"


วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 21:15:37 น.  มติชนออนไลน์


สงสัยจ้างเอกชนทำ"จีไอเอส"แพงถึงหลักล้าน สตง.สั่งขยายผล2ประเด็น แฉเกิดในยุครบ."แม้ว"

สตง.สั่งขยายผลสอบ"จีไอเอส" เผยเกิดในช่วงยุครบ.ทักษิณ ที่มี"โภคิน-สาโรจน์"รับผิดชอบ ปลัดอบต.สงสัยกรมส่งเสริมท้องถิ่นฯ มีโปรแกรมแผนที่ระวางที่ดินแจกท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่ต้องจ้างเอกชนทำ มูลค่าแห่งละล้าน ทั้งที่ลอกมา บอกต่อยอดเองแค่ 5 หมื่น

กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สั่งขยายผลการตรวจสอบโครงการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (จีไอเอส) มาใช้จัดเก็บรายได้ของเทศบาล ไปในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างมีความไม่ชอบมาพากลในการดำเนินการหรือไม่ หลังจากตรวจพบเทศบาลหลายแห่งใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนเงินกว่า 143 ล้านบาท ขณะที่นายมานิต วัฒนเสน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ผู้ตรวจการ สถ.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานระบบจีไอเอสของเทศบาลแล้วนั้น

 

ผู้สื่อข่าว "มติชน" รายงานความคืบหน้าว่า จากการตรวจสอบข้อมูลเรื่องการใช้งานระบบจีไอเอสของเทศบาลผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลต่างๆ พบประเด็นที่น่าสนใจว่า การจ้างเอกชนทำโปรแกรมแผนที่ภาษีของท้องถิ่นอาจมีปัญหาราคาแพงเกินความจริง จากเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะตง จ.สงขลา "http://www.patong.go.th/modules/webboard/detailall.php?id=11159"  ในหน้ากระดานถามตอบ พบว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางกล่ำ ได้ตอบข้อสักถามของข้าราชการรายหนึ่งเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนที่ภาษี (ระบบจีไอเอส) หลังจาก สถ.มีหนังสือที่ มท.0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ทวงถามเรื่องนี้มา โดยปลัด อบต.บางกล่ำ ระบุว่า ในการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ได้เสนอที่ประชุมว่า ควรให้ท้องถิ่นขอลอกข้อมูลที่ดินจากทะเบียนรายชื่อโฉนดที่ดินที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดินและแผนที่ระวางที่ดิน เพื่อท้องถิ่นจะได้จัดทำแผนที่ภาษีด้วยตนเอง และให้ท้องถิ่นจังหวัดสงขลาประสานขอโปรแกรมแผนที่ภาษีที่ สถ.เคยแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งไปอบรมที่ สถ.ว่าจะมีโปรแกรมแจกท้องถิ่น


"แต่ทราบมาว่ามีการว่าจ้างเอกชนทำแผนที่ภาษีให้ ลอกโปรแกรมแผนที่ภาษีของ สถ. ต่อมา สตง.ตรวจท้องถิ่นหลายแห่งที่จ้างเอกชนแห่งละ 1 ล้านบาทบ้าง 5 แสนบาทบ้าง ไม่คุ้มประโยชน์ ทำให้ราชการเสียหาย ผมได้นำเสนอที่ประชุมให้ท้องถิ่นจัดทำเองประหยัดงบประมาณกว่า แห่งละไม่ถึงห้าหมื่นบาท โดย 1.ขอโปรแกรมแผนที่ภาษีจาก สถ. 2.ขอความร่วมมือกรมที่ดินคัดลอกกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกแปลงด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากกรมที่ดิน ซึ่งขณะนี้กรมที่ดินจัดเก็บข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ไม่ต้องถ่ายเอกสารโฉนดที่ดินเหมือนก่อน" ปลัด อบต.บางกล่ำ ระบุ


นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า กำลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลว่า การจัดซื้อระบบจีไอเอสของเทศบาล มีกระบวนการเป็นอย่างไร ภายหลังจากที่เทศบาล ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนไปแล้ว เทศบาลไปจัดซื้อเอง หรือ สถ.เข้าไปจัดซื้อให้ หาก สถ. โอนเงินไปแล้ว แต่เข้าไปจัดซื้อให้อีก ก็ต้องดูว่ามีเหตุผลอะไร เพราะในข้อเท็จจริงแล้ว ตามหลักการจัดสรรงบประมาณ เมื่อเทศบาลได้รับเงินไปแล้ว ก็ควรจะต้องจัดซื้อเอง ไม่เช่นนั้น อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการกระจายอำนาจได้

 

ทางด้านนายมานิต วัฒนเสน อธิบดี สถ. กล่าวว่า หลังจากมีคำสั่งให้ผู้ตรวจราชการ สถ.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว ต้องรอรายงานในพื้นที่มีปัญหาเกิดจากอะไร ส่วนที่ สตง.สุ่มตรวจสอบในเทศบาล 71 แห่งนั้น พบว่าที่ สตง.สุ่มตรวจนั้นเป็นโครงการนำร่องของ สถ.ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพียง 24 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 47 แห่งเป็นงบประมาณของ อปท.เอง อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้ผู้ตรวจฯเริ่มตรวจในเทศบาลที่มีปัญหาตามที่ สตง.ได้ตรวจสอบแล้วก่อน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการกระจายอำนาจจัดสรรงบประมาณ 400 ล้านบาทในปี 2547 ให้แก่เทศบาล 40 แห่งเป็นพื้นที่นำร่อง ช่วงนั้นมีนายสาโรจน์ คชมาตย์ เป็นอธิบดี สถ. มีนายโภคิน พลกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แบ่งออกเป็นภาคตะวันออก 6 จังหวัด ได้แก่ 1.เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 10 ล้านบาท 2.เทศบาลเมืองตราด 8 ล้านบาท 3.เทศบาลเมืองบ้านบึง จ.ชลบุรี 10 ล้านบาท 4.เทศบาลเมืองนครนายก 10 ล้านบาท 5 เศสบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี 8 ล้านบาท 6 เทศบาลเมืองอรัญประเทศ จ.สระแก้ว 8 ล้านบาท


ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ 7.เทศบาลนครตรัง 10 ล้านบาท 8.เทศบาลเมืองพังงา 9 ล้านบาท 9.เทศบาลเมืองชุมพร 10 ล้านบาท 10.เทศบาลเมืองท่าข้าม จ.สุราษฎร์ธานี 10 ล้านบาท 11.เทศบาลนครสงขลา 10 ล้านบาท 12.เทศบาลเมืองกระบี่ 10 ล้านบาท 13.เทศบาลเมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 9 ล้านบาท


ภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ 14.เทศบาลนครพิษณุโลก 10 ล้านบาท 15.เทศบาลนครเชียงราย 13 ล้านบาท 16.เทศบาลเมืองแม่สอด จ.ตาก 10 ล้านบาท 17.เทศบาลเมืองบางมูลนาก จ.พิจิตร 8 ล้านบาท 18.เทศบาลเมืองลำพูน 9 ล้านบาท 19.เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 10 ล้านบาท 20.เทศบาลเมืองอุทัยธานี 10 ล้านบาท 21.เทศบาลเมืองสุโขทัย 8 ล้านบาท


ภาคกลาง 9 จังหวัด 22.เทศบาลนครนครศรีอยุธยา 10 ล้านบาท 23.เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี 13 ล้านบาท 24.เทศบาลเมืองคูคต จ.ปทุมธานี 10 ล้านบาท 25.เทศบาลเมืองอ่างทอง 8 ล้านบาท 26.เทศบาลเมืองชัยนาท 9 ล้านบาท 27.เทศบาลเมืองราชบุรี 10 ล้านบาท 28.เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 10 ล้านบาท 29.เทศบาลเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี 13 ล้านบาท 30.เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 8 ล้านบาท


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ 31.เทศบาลนครอุดรธานี 12 ล้านบาท 32.เทศบาลเมืองสกลนคร 12 ล้านบาท 33.เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 9 ล้านบาท 34.เทศบาลเมืองยโสธร 10 ล้านบาท 35.เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 12 ล้านบาท 36.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 10 ล้านบาท 37.เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 12 ล้านบาท 38.เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 12 ล้านบาท 39.เทศบาลเมืองมุกดาหาร 12 ล้านบาท 40.เทศบาลเมืองสุรินทร์ 10 ล้านบาท


หัวเรื่องกระทู้
:เรียนสอบถามท่านปลัดค่ะเนื้อหากระทู้ :
อยากทราบแนวทางการจัดทำแผนที่ภาษีเนื่องจากมีหนังสือจากกรมฯที่ มท.0808.3/ว  462 ลงวันที่  29 กุมภาพันธ์  2551 และปลัดอบต.ได้เกีษยณหนังสือให้หัวหน้าส่วนการคลังรับผิดชอบ ช่วยตอบด่วนด้วยนะค่ะ
โดย : หัวหน้าส่วนการคลัง  IP = 118.172.156.XX
วันที่ : 01 เม.ย. 2551 06:14:10


ความคิดเห็นที่ : 1
ก็ถูกต้องแล้วครับ มอบหมายให้เป็นแม่งานในเรื่องนี้ งานส่วนการคลัง  ต้องเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯตามหนังสือที่อ้างถึงจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต้พรบ.ประกาศใช้ (ก.ค 51 นี้) เรื่องนี้ผมเสนอที่ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นประจำเดือน ก.พ 51 โดยเสนอให้จังหวัดเชิญที่ดินจังหวัดสงขลา มาร่วมประชุมประจำเดือนมี.ค 51 โดย แต่เดือนนี้ไม่มีการประชุม คงเข้าเดือนเม.ย 51
ที่ผมนำเสนอคือ 1.ให้ท้องถิ่นขอลอกข้อมูลที่ดินจากทะเบียนรายชื่อโฉนดที่ดินที่เก็บอยู่ในคอมฯของสำนักงานที่ดินและแผนที่ระวางที่ดิน เพื่อท้องถิ่นจะได้จัดทำแผนที่ภาษีด้วย ตนเอง 2.ให้ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประสานขอโปรแกรมแผนที่ภาษี ที่กรมส่งเสริมที่เคยแจ้งว่าจะมีโปรแกรมแจกท้องถิ่น สาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปอบรมที่กรมจัดในเรื่องดังกล่าว เจ้าหน้าที่กรมแจ้งว่าจะมีโปรแกรมแจกท้องถิ่น อีกทั้งท้องถิ่นที่จ้างเอกชนทำแผนที่ภาษี นั้นลอกโปรแกรมแผนที่ภาษีของกรมฯ  สตง. เคยตรวจท้องถิ่นหลายแห่งที่จ้างเอกชน แห่งล้านบาท ห้าแสนบาท ไม่ค้มประโยชน์ เมื่อจัดทำแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทำต่อไม่ได้ ทำให้ราชการเสียหาย  ผมได้นำเสนอที่ประชุมให้ท้องถิ่นจัดทำเองประหยัดงบประมาณกว่า แห่งละไม่ถึง ห้าหมื่นครับ โดย
1.ขอโปรแกรมแผนที่ภาษีจากกรมส่งเสริมฯ
2.ขอความร่วมมือกรมที่ดินคัดลอกกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกแปลงด้วยระบบคอมพิวเตอร์จาอกรมที่ดิน ซึ่งขณะนี้ การจัดเก็บข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินกรมที่ดินจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ไม่ต้องถ่ายเอกกระสารโฉนดที่ดินเหมือนก่อน โดยให้คิดค่าใช้จ่ายจากท้องถิ่น
     มติที่ประชุม มอบให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ดำเนินการต่อไปและจะนำมาแจ้งในที่ประชุมในเดือนต่อไป ต้องรอครับ ตอนนี้เราต้องออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบครับ อบต.บางกล่ำก็มอบหมายส่วนการคลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน ครับ ถ้าไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดก็ไม่แปลกครับ ช้าแต่ชัวดีกว่าครับ
โดย : ปลัดอบต.บางกล่ำ  IP = 118.175.190.XX วันที่ : 01 เม.ย. 2551 10:10:32
ความคิดเห็นที่ : 2

ขอบคุณท่านปลัดมากค่ะ  

โดย : หัวหน้าส่วนการคลังในจังหวัดชัยนาท   IP = 118.172.158.XX วันที่ : 01 เม.ย. 2551 19:53:51
ความคิดเห็นที่ : 3
รับจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS&MIS จัดหาภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม และโปรแกรมจัดเก็บทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรม GIS  สนใจติดต่อ คุณ เสกสรรค์  โทร 0895084143  E:mail:poohmedia@htmail.com
โดย : เสกสรรค์  IP = 202.149.24.XX วันที่ : 23 เม.ย. 2551 00:11:10
ความคิดเห็นที่ : 4
น่าจะใส่แผนที่ตำบลให้อยู่ในหน้าแรกค่ะเพราะจะได้รู้ถึงอาณาเขตที่แน่นอนและชัดเจนของตำบล
โดย : นักศึการาชภัฏปี2ค่ะ  IP = 222.123.176.XX วันที่ : 10 ธ.ค. 2551 18:32:30
คู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีระบบ map window Gis .ฟรี 2 แผ่น
โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 04 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ ๑๗/o๖/๒๕๕๒
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: อบต.สนามชัย สอบราคาจัดจ้างโครงการ ๘ โครงการ (ดู:๓)(วันที่:๑๘/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ผลการประกาศราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ (ดู:๔)(วันที่:๑๘/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายบ้านครูเลิศ (ดู:๔)(วันที่:๑๘/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงทาสีใหม่อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (ดู:๓)(วันที่:๑๘/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ (ดู:๒)(วันที่:๑๘/o๙/๒๕๕๗)