ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
ก.อบต.ก.กลาง มีมติที่ประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2552 จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดาเสี่ยงภัย 2,500 บาท มีผลย้อนลัง 1 ต.ค 51การนับระยะเวลาทวีคูณ อ.สะเดา น่าจะสเนอก.กลาง ทบทวนอีกครั้ง

ก.อบต.ก.กลาง มีมติที่ประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานในพื้นที่พิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา
ค่าเสี่ยงภัย 2,500 บาท ต่อเดือน/คน จากเดิม 1,000 บาท แล้ว ขอบคุณท่านปลัดอบต.เชื้อ ฮั่นจินดา ผู้แทน ก.อบต. ที่แจ้งข่าว ดี มีผลย้อนลัง 1 ต.ค 51 รายละเอียด ให้รอหนังสือกรมส่งเสริมแจ้ง ครับ
          ในส่วนการนับระยะเวลาทวีคูณ ทั้งจังหวัดสงขลา ก.กลาง ก.อบต. ไม่เห็นชอบ แต่เมื่อก.กลาง ได้ ประกาศให้ อำเภอสะเดา เป็นพื้นที่พิเศษ ได้ ค่าเสี่ยงภัย 2,500 บาท
แล้ว ก็เป็นความชอบทำที่ อบต.ในอำเภอสะเดา จะเสนอก.อบต.จ.สงขลา ประกาศให้สิทธิ์นับระยะเวลาทวีคูณ ให้ ก.กลาง ก.อบต ทบทวนอีกครั้ง และได้ประสานท่านปลัดอบต.ประยูร ปลัดอบต.ทุ่งหมอเสนอเรื่องขึ้นมาให้ก.อบต.จ.สงขลา พิจารณา ทบทวนอีก ครั้ง อบต.ในอำเภอสะเดา ติดต่อแนวทางได้ที่ปลัดอบต.ทุ่งหมอ ครั
บ                         
                        นายอักษร   บุตรโคตร
                         ปลัดอบต.บางกล่ำ
                          6 มีนาคม 2552

 
ด่วน !!!!คลังเตรียมประกาศสำนักงานในพื้นที่พิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดาค่าเสี่ยงภัย 2,500 บาท ต่อเดือน/คน จากเดิม 1,000 บาท
คลังเตรียมประกาศสำนักงานในพื้นที่พิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา

คลังเตรียมประกาศสำนักงานในพื้นที่พิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา
ผู้พิมพ์ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ วันที่ : 23/9/2551

คณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่
15 กันยายน 2551 ให้กรมบัญชีกลางนำเสนอกระทรวงการคลังประกาศสำนักงานในพื้นที่พิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลาในพื้นที่อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และเพิ่มในเขตพื้นที่อำเภอสะเดา ทั้งนี้ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา 5 อำเภอดังกล่าว กำหนดให้ครอบคลุมทุกตำบลเช่นเดียวกับจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ซึ่งจะมีผลให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานประจำหรือลักษณะประจำอยู่พื้นที่ดังกล่าวได้รับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายในงบบุคลากร และจะเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
ส่วนที่จะได้เพิ่มอีก 1,500 บาท รวม 2,500 บาท จะต้องรอมติครม.ก่อน

อ่านรายละเอียดของข่าว กรุณาคลิ๊กที่ Download จำนวน 2 แผ่น ครับ

 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ที่ ก.อบต.จ.สงขลา ได้มีมติ เมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2551 ในการประชุมครั้งที่ 8 / 2551 ให้กำหนดเป็นพื้นที่เสียงภัย ทั้งจังหวัดสงขลา ต้องรอมติ ก.อบต.(ก.กลาง ) ครับ
             ก็ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนที่ปฎิบัติงานในอำเภอสะเดา ครับ
                        นายอักษร  บุตรโคตร
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                       22 ตุลาคม 2551


สรุปการประชุม ก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 8/2551 ลว. 22 ส.ค 51มีเรื่องสำคัญเช่น ประกาศพื้นที่เสี่ยงภัย5 จังหวัด 4 อำเภอ(อ.จะนะ,อ.เทพา,อ.นาทวี และอ.สะบ้าย้อย)จ.สงขลา เพื่อนับระยะเวลาทวีคูณพร้อมแบบฟอร์มประเมิน และ แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจโบนัส ปี 51 มีรายละเอีย

สรุปผลการประชุม ก.อบต.จ.สงขลา คั้รงที่ 8/2551
ลว. 22 ส.ค 51มีเรื่องสำคัญเช่น ประกาศพื้นที่เสี่ยงภัย5 จังหวัด 4 อำเภอจ.สงขลา เพื่อนับระยะเวลาทวีคูณ และ แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจโบนัส ปี 51 มีรายละเอียดดังนี้
    1.เรื่องเสนอร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนับระยะเวลาทวีคูณในพพื้นที่ 5 จังหวัดชาแดนใต้ จังหวัดปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส,สตูล และสงขลา 4 อำเภอ(อ.จะนะ,อ.เทพา,อ.นาทวี และอ.สะบ้าย้อย) ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2550
    ที่ประชุมก.อบต.จ.สงขลา ก็ได้มีการอภิปลายกันหลากหลาย โดยผู้แทนปลัดอบต.เสนอให้ จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งจังหวัด โดยเสนอร่างให้ก.อบต(กลางไปพิจารณา) เพราะร่างดังกล่าว จังหวัดสตูล ไม่มีพื้นที่ติดกับ 3 จังหวัดปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส แต่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มพื้นที่ และจากการสอบถาม มติที่ประชุม ก.อบต ที่ประชุมในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 28 เม.ย 51 คณะกรรมการ ก.อบต หลายท่านก็ไม่เห็นด้วย ควรให้จังหวัดสงขลาทั้งจังหวัด ด้วย
   และผู้แทนอีกท่านก็เสนอให้ ก.อบต.จ.สงขลา ประกาศร่างนี้ไปก่อน เพื่อให้สิทธิ์ กับพนักงานส่วนตำบล 4 อำเภอไปก่อน และทำเรื่องเสนอขอให้ ก.อบต.(ก.กลาง) ประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งจังหวัดสงขลา
มติที่ประชุม
1.ให้ก.อบต.จ.สงขลา เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงนามตามประกาศที่กลาง ก.อบต เห็นชอบ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล 4 อำเภอได้รับ สิทธิ์ประโยชน์ก่อน
2..ให้ฝ่ายเลขา ก.อบต.จ.สงขลา เสนอร่างประกาศ พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งจังหวัดสงขลา ให้คณะกรรมการ ก.อบต พิจารณา อีก ครั้ง
รายละเยดหนังสือกรมส่งเสริมที่มท 0809.2/ว.134 ลว 31 ก.ค 51 แนบท้ายนี้
      ก็ขอแสดงความยินดีกับพนักงานส่วนตำบล 4 อำเภอจ.สงขลา ครับ ในส่วนที่เหลืออีก 12 อำเภอรอ มติ ก.อบต ก.กลาง เพราะเรื่องนี้พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา สมควรที่จะได้รับสิทธิ์ครับ และเรื่องนี้ผู้แทนปลัดอบต.ที่ทำหน้าที่ คณะกรรมการ ก.อบต ทั้ง 3 ท่านคือนายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัดอบต.หินตั้ง จังหวัดนครนายก เขาเป็นคนจังหวัดสงขลาอยู่อำเภอจะนะ นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ปลัดอบต.อ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.) และนายพัสกร ใยน้อย ปลัดอบต.บางเดื่อ จังหวัดปทุมธานี  ที่ได้รับการเลือตั้งเป็นตัวแทนเมื่อ 21 ส.ค 51 นี้
 ยินดีที่จะช่วยกันชี้แจงเหตุผลความจำเป็นว่าจังหวัดสงขลาควรที่จะได้สิทธิ์นี้ และผมในฐานคณะกรรมการ ก.อบต.จ สงขลา จะติดตามเรื่องนี้ถ้าทราบผลประการใด ก็จะนำมาเล่าสู้กัน ฟัง ครับ
2.เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมิณประสิทธิภาพของอบต.เพื่อขอรับโบนัส ปี 51 จะนวน 16 ชุด รายละเอียดคณะกรรมการตามเอกสารแนบท้าย
ครับ
   โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขาอนุกรรมการ(ท้องถิ่นอำเภอ) เป็นผู้ประสานประธานอนุกรรมการ เพื่อดำหนดวันออกตรวจโบนัสปี 51 ในเดือนกันยายน และให้มีหนังสือแจ้งอบต. ถึงกำหนดวันเวลาการรับตวรจ ดังกล่าว มิติที่ 2 การวัดความพึงพอใจให้มีเอกสารสรุปแจกคณะอนุกรรมการด้วย 6 ชุด

ก็นำข้อมูลมาฝากพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน เพื่อเป็นข้อมูลและเตรียมตัวล่วงหน้า และทราบความเคลื่อนไวในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เพื่อนพนักงานส่วนตำบลควรจะได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ครับ
 นายอักษร บุตรโคตร
 ปลัดอบต.บางกล่ำ
 25 สิงหาคม 2551

      หนังสือกรมส่งเสริมที่มท 0809.2/ว.134 ลว 31 ก.ค 51 เรื่องระยะเวลาทวีคูณ แนบท้ายนี้
 

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551


 
ตัวอย่างหนังสือเสนอนับระยะเวลาทวีคูณ อ.สะเดา ฝากให้ท่านปลัดอบต.ทุ่งหมอ
 


ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๓๓.๕o กิโลไบต์

โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ ๒o/o๓/๒๕๕๒
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการสร้างรั้วกำแพงใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2557 (ดู:๒๗)(วันที่:๑๗/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไทย วันออกพรรษาและตักบาตรเทโว (ดู:๒๕)(วันที่:๑๗/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร (ดู:๑๕๓)(วันที่:๑๖/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:๓๘)(วันที่:๑๖/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 6 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (ดู:๑o๘)(วันที่:๑๕/o๙/๒๕๕๗)