ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
รวมหนังสือสั่งการเกี่ยวกับโบนัส ตั้งแต่ ปี 2548 ถึง 2550 รวบรวมโดยทีมงานกลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล

รวมหนังสือสั่งการเกี่ยวกับโบนัส ตั้งแต่ ปี 2548 ถึง 2550 รวบรวมโดยทีมงานกลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล  ปลัดอบต.พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
 www.thailocalgov.com/
   หลายท่านหาหนังสือไม่เจอค้นได้ ครับ เพื่อนพนักงานเตรียมใว้ให้แล้วเข้าไปเปิดเก็บใว้ใช้ได้ ครับ


                           
                            


                                นายอักษร บุตรโคตร
                                 ปลัดอบต.บางกล่ำ
                                 1 ตุลาคม 2551 เวลา 11.00 น

หนังสือสั่งการและตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

หนังสือสั่งการเกี่ยวกับโบนัส

 

ตัวอย่างหนังสือขอรับการประเมิน

4.แนบท้ายหนังสือบันทึกข้อตกลง

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๐

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๑

ตัวอย่างหนังสือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
1.รายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ

 หนังสือสั่งการที่มท 0809.3/ว.25 ลว. 9 มี ค 51 เปิดอ่านข้อ 6 ครับ

เอกสารข้างเป็นเพียงเอกสารตัวอย่างเท่านั้น มิได้มีข้อผูกพันองค์กร/หน่วยงานใด อบต.แต่ละแห่งสามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมได้โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ ๑๖/๑o/๒๕๕๑
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกห้วยเปี๊ยะและคูระบายน้ำบ้านห้วยโอน หมู่ที่ 9 (ดู:๑o๒)(วันที่:๑๒/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โครงการขุุดลอกห้วยเปี๊ยะและคูระบายน้ำบ้านห้วยโอน หมู่ที่ 9 (ดู:๘๙)(วันที่:๑๒/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองสายคลองไม้ไผ่ หมู่ที่ 5 (ดู:๙๕)(วันที่:๑๒/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โครงการขุดลอกเหมืองสายคลองไม้ไผ่ หมู่ที่ 5 (ดู:๘๕)(วันที่:๑๒/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(เนื้ออวน)ในโครงการส่งเสริมแลพัฒนาอาชีพประมงพื้นบ้าน จำนวน ๓ รายการ (ดู:๘๕)(วันที่:๑๒/o๙/๒๕๕๗)