แจ้งเลื่อนการประชุม ก.จจ., ก.ทจ.และก.อบต.!!!

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาขอเแจ้งเลื่อนการประชุม ก.จจ., ก.ทจ.และก.อบต. ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือสั่งการให้ทราบในภายหลัง
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ ๒๗/๑๑/๒๕๕๖

ข่าวสารอื่นๆ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ กสถ. (ดู: ๑๑๑ )(วันที่: ๒๒/o๘/๒๕๕๗ )
เอกสารประกอบการบรรยายการบริหารงานบุคคล ผดด. (ดู: ๗๘ )(วันที่: ๒๒/o๘/๒๕๕๗ )
ขอเลื่อนการสัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (ดู: ๔๗ )(วันที่: ๒o/o๘/๒๕๕๗ )
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรกฎหมาย ป.ป.ช.กับการตรวจสอบทุจริตอปท. (ดู: ๔๘ )(วันที่: ๑๙/o๘/๒๕๕๗ )
มหาวิทยาลัยปทุมธานี แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ดู: ๓o )(วันที่: ๑๙/o๘/๒๕๕๗ )