แจ้งเลื่อนการประชุม ก.จจ., ก.ทจ.และก.อบต.!!!

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาขอเแจ้งเลื่อนการประชุม ก.จจ., ก.ทจ.และก.อบต. ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือสั่งการให้ทราบในภายหลัง
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ ๒๗/๑๑/๒๕๕๖

ข่าวสารอื่นๆ
สัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (ดู: ๑๕ )(วันที่: ๒๔/o๗/๒๕๕๗ )
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู: ๔o๖ )(วันที่: ๒๒/o๗/๒๕๕๗ )
เชิญร่วมฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรการจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์(e-Form) ภาคปฏิบัติ (ดู: ๖๔ )(วันที่: ๒๒/o๗/๒๕๕๗ )
การรายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนฯ ครั้งที่๕ (ดู: ๖๒ )(วันที่: ๒๒/o๗/๒๕๕๗ )
รับใบเสร็จบันทึกท้องถิ่น (ดู: ๗๑ )(วันที่: ๒๑/o๗/๒๕๕๗ )