แจ้งเลื่อนการประชุม ก.จจ., ก.ทจ.และก.อบต.!!!

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาขอเแจ้งเลื่อนการประชุม ก.จจ., ก.ทจ.และก.อบต. ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือสั่งการให้ทราบในภายหลัง
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ ๒๗/๑๑/๒๕๕๖

ข่าวสารอื่นๆ
อบต.โรง เร่งรัดการรายงานตัวชี้วัด (ดู: ๔o )(วันที่: ๓๑/o๗/๒๕๕๗ )
แบบติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ (ดู: ๑o๕ )(วันที่: ๓o/o๗/๒๕๕๗ )
อบรมสัมมนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ดู: ๒๓๖ )(วันที่: ๒๙/o๗/๒๕๕๗ )
การรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ (ดู: ๓๕๙ )(วันที่: ๒๙/o๗/๒๕๕๗ )
สัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (ดู: ๑๑๓ )(วันที่: ๒๔/o๗/๒๕๕๗ )