แจ้งเลื่อนการประชุม ก.จจ., ก.ทจ.และก.อบต.!!!

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาขอเแจ้งเลื่อนการประชุม ก.จจ., ก.ทจ.และก.อบต. ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือสั่งการให้ทราบในภายหลัง
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ ๒๗/๑๑/๒๕๕๖

ข่าวสารอื่นๆ
กำหนดการการจัดงาน มุฑิตาจิตตานุสรณ์ ของนายวิโรจน์ จันทอุไร (ดู: ๗๓ )(วันที่: ๓o/o๙/๒๕๕๗ )
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ (ดู: ๑๒๖ )(วันที่: ๒๓/o๙/๒๕๕๗ )
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน (ดู: ๗๙ )(วันที่: ๒๓/o๙/๒๕๕๗ )
เชิญเข้าร่วมโครงการ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ (ดู: ๒๖๔ )(วันที่: ๑๘/o๙/๒๕๕๗ )
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๔ (ดู: ๙o )(วันที่: ๑๘/o๙/๒๕๕๗ )