แจ้งเลื่อนการประชุม ก.จจ., ก.ทจ.และก.อบต.!!!

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาขอเแจ้งเลื่อนการประชุม ก.จจ., ก.ทจ.และก.อบต. ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือสั่งการให้ทราบในภายหลัง
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ ๒๗/๑๑/๒๕๕๖

ข่าวสารอื่นๆ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ (ดู: ๘ )(วันที่: ๒๒/o๔/๒๕๕๗ )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู: ๑๑ )(วันที่: ๒๒/o๔/๒๕๕๗ )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ (ดู: ๔ )(วันที่: ๒๒/o๔/๒๕๕๗ )
ประกาศสอบราคาจ้างอบรมหลักสูตร Adobe Flash (ดู: ๖ )(วันที่: ๒๒/o๔/๒๕๕๗ )
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู: ๓ )(วันที่: ๒๒/o๔/๒๕๕๗ )