แจ้งเลื่อนการประชุม ก.จจ., ก.ทจ.และก.อบต.!!!

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาขอเแจ้งเลื่อนการประชุม ก.จจ., ก.ทจ.และก.อบต. ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือสั่งการให้ทราบในภายหลัง
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ ๒๗/๑๑/๒๕๕๖

ข่าวสารอื่นๆ
กำนดการคัดเลือกอบต.ที่เลื่อนระดับชุดที่๒ (ดู: ๘๘ )(วันที่: ๑๘/o๔/๒๕๕๗ )
กำนดการคัดเลือกอบต.ที่เลื่อนระดับชุดที่๑ (ดู: ๗๖ )(วันที่: ๑๘/o๔/๒๕๕๗ )
ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู: ๑o )(วันที่: ๑๘/o๔/๒๕๕๗ )
การคืนเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดและหมดภาระผูกพันต่อเทศบาลตำบลปาดัง (ดู: ๙ )(วันที่: ๑๘/o๔/๒๕๕๗ )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอล (ดู: ๘ )(วันที่: ๑๘/o๔/๒๕๕๗ )