แจ้งเลื่อนการประชุม ก.จจ., ก.ทจ.และก.อบต.!!!

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาขอเแจ้งเลื่อนการประชุม ก.จจ., ก.ทจ.และก.อบต. ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือสั่งการให้ทราบในภายหลัง
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ ๒๗/๑๑/๒๕๕๖

ข่าวสารอื่นๆ
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู: ๔๙ )(วันที่: o๑/o๙/๒๕๕๗ )
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลเมืองคอหงส์ (ดู: ๒o )(วันที่: o๑/o๙/๒๕๕๗ )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ (ดู: ๑๓ )(วันที่: ๒๘/o๘/๒๕๕๗ )
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมิภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่๒ (ดู: ๓๘ )(วันที่: ๒๘/o๘/๒๕๕๗ )
ร่วมสวดอภิธรรมศพพ่อตาของว่าที่ร้อยตรีธนกร บุญสิริธนา ปลัดอบต.ปริก (ดู: ๖๒ )(วันที่: ๒๗/o๘/๒๕๕๗ )