โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ //๕๔๓

ข่าวสารอื่นๆ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ กสถ. (ดู: ๑o๘ )(วันที่: ๒๒/o๘/๒๕๕๗ )
เอกสารประกอบการบรรยายการบริหารงานบุคคล ผดด. (ดู: ๗๗ )(วันที่: ๒๒/o๘/๒๕๕๗ )
ขอเลื่อนการสัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (ดู: ๔๗ )(วันที่: ๒o/o๘/๒๕๕๗ )
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรกฎหมาย ป.ป.ช.กับการตรวจสอบทุจริตอปท. (ดู: ๔๘ )(วันที่: ๑๙/o๘/๒๕๕๗ )
มหาวิทยาลัยปทุมธานี แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ดู: ๓o )(วันที่: ๑๙/o๘/๒๕๕๗ )