โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ //๕๔๓

ข่าวสารอื่นๆ
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู: ๑๖๔ )(วันที่: o๑/o๙/๒๕๕๗ )
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลเมืองคอหงส์ (ดู: ๓๓ )(วันที่: o๑/o๙/๒๕๕๗ )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ (ดู: ๑๔ )(วันที่: ๒๘/o๘/๒๕๕๗ )
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมิภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่๒ (ดู: ๔๗ )(วันที่: ๒๘/o๘/๒๕๕๗ )
ร่วมสวดอภิธรรมศพพ่อตาของว่าที่ร้อยตรีธนกร บุญสิริธนา ปลัดอบต.ปริก (ดู: ๖๘ )(วันที่: ๒๗/o๘/๒๕๕๗ )