โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ //๕๔๓

ข่าวสารอื่นๆ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู: ๘o )(วันที่: ๒๑/o๔/๒๕๕๗ )
กำนดการคัดเลือกอบต.ที่เลื่อนระดับชุดที่๒ (ดู: ๑๗๔ )(วันที่: ๑๘/o๔/๒๕๕๗ )
กำนดการคัดเลือกอบต.ที่เลื่อนระดับชุดที่๑ (ดู: ๑๕๑ )(วันที่: ๑๘/o๔/๒๕๕๗ )
ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู: ๑๕ )(วันที่: ๑๘/o๔/๒๕๕๗ )
การคืนเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดและหมดภาระผูกพันต่อเทศบาลตำบลปาดัง (ดู: ๑๕ )(วันที่: ๑๘/o๔/๒๕๕๗ )