โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ //๕๔๓

ข่าวสารอื่นๆ
เชิญเข้าร่วมโครงการ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ (ดู: ๑๒o )(วันที่: ๑๘/o๙/๒๕๕๗ )
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๔ (ดู: ๓๖ )(วันที่: ๑๘/o๙/๒๕๕๗ )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. ตามประกาศฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ (ดู: ๗o )(วันที่: ๑๘/o๙/๒๕๕๗ )
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ อปท. (ดู: ๕oo )(วันที่: ๑๒/o๙/๒๕๕๗ )
ขอประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆในงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2557 (ดู: ๕o )(วันที่: ๑o/o๙/๒๕๕๗ )