โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ //๕๔๓

ข่าวสารอื่นๆ
สัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (ดู: ๕๒ )(วันที่: ๒๔/o๗/๒๕๕๗ )
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู: ๖๓๒ )(วันที่: ๒๒/o๗/๒๕๕๗ )
เชิญร่วมฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรการจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์(e-Form) ภาคปฏิบัติ (ดู: ๘๕ )(วันที่: ๒๒/o๗/๒๕๕๗ )
การรายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนฯ ครั้งที่๕ (ดู: ๘๑ )(วันที่: ๒๒/o๗/๒๕๕๗ )
รับใบเสร็จบันทึกท้องถิ่น (ดู: ๗๖ )(วันที่: ๒๑/o๗/๒๕๕๗ )