การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.๒๕๔๐, ขอเชิญร่วมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อปท.เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องตามข้อสังเกต ของ สตง." ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
 
   
  • cheerful เชียร์'ฟูล [ADJ] ร่าเริง,ดีอกดีใจ,เบิกบาน
  • conscious คอน'เชิส [ADJ] ซึ่งรู้สึกตัว, มีสติ
  • hungry ฮัง'กรี [ADJ] หิว
  • referendum เรฟฟะเรน'ดัม [N] ประชามติ
  • moment โม'เมินทฺ [N] ขณะนั้น,ชั่วครู่,ขณะ