แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน ๑ ต.ค. ๕๖
แบบแสดงรายละเอียด_KPI ข้าราชการกลุ่มงาน
แบบรายงานตัวชี้วัด ที่ ๑ หัวหน้ากลุ่มงาน
แบบฟอร์มการรายงานผล ทอ.
แบบแสดงรายละเอียด_KPI หัวหน้ากลุ่มงาน
แบบแสดงรายละเอียด_KPI ท้องถิ่นอำเภอ
คำอธิบายตัวชี้วัด "หัวหน้ากลุ่มงาน"
คำอธิบายตัวชี้วัด "ข้าราชการกลุ่มงาน"
คำอธิบายตัวชี้วัด "ข้าราชการ สนง.ท้องถิ่นอำเภอ"
แบบ ปผ. ท้องถิ่นอำเภอ (เลขที่เงินเดือนตั้งจ่าย สถจ.สงขลา)
แบบ ปผ. ท้องถิ่นอำเภอ (เลขที่เงินเดือนตั้งจ่ายที่อื่น)
แบบ ปผ. ข้าราชการกลุ่มงาน (เลขที่เงินเดือนตั้งจ่ายที่อื่น)
แบบ ปผ. ข้าราชการกลุ่มงาน (เลขที่เงินเดือนตั้งจ่ายสงขลา)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
ประกาศแนวทางการประเมินผล
กรอบการประเมินฯ สถจ.
ปฏิทิน สถจ.
แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒ หัวหน้ากลุ่มงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒ ฐานข้อมูล
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (สำหรับหัวหน้ากลุ่มงาน)
แบบ ปผ. หัวหน้ากลุ่มงาน
สมรรถนะประจำสายงาน
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ ๖ - สถจ. (แผนที่ภาษี)
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ ๗ (ก) - สถจ. (ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น)
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ ๗ (ข) - สถจ. (ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น)
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ ๘.๑ - สถจ. (ทบทวนหรือจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม อปท.)
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ ๘.๒ - สถจ. (ผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม อปท.)
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ ๘.๓ - สถจ. (ผลลัพธ์การดำเนินการแผนปฏิบัติการส่งเสริม อปท.)
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ ๙.๑ - สถจ. (ผลสำรวจความต้องการฯ ของผู้รับบริการ)
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ ๙.๒ - สถจ. (ผลสำรวจความต้องการฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)